กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

  ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และพระราชวังพญาไท วันที่ 14 พ.ย.2017 ศึกษาดูงานนิทรรศการพระเมรุมาศ วันที่ 14 พ.ย.2017 ศึกษาดูงานหอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 พ.ย.2017 [...]

ศึกษาดูงานหอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 พ.ย.2560

กิจกรรมศึกษาดูงานสาย 7 ภาคเช้า หอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคบ่าย ศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ 14 พ.ย.2017 [...]