อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ โรงเรียนศูนย์ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

TIS_6300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *