อบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 21-24 มีนาคม 2561

TIS_4790

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *