อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน วันที่ 17-18 มีนาคม 2561