อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรศูนย์ โรงเรียนศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 มีนาคม 2561