ประชุมผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการอบรมความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รุ่น 4-5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560