การบรรยายศิลปะการเป็นตัวของตนเอง โดย ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ วันที่ 31 มกราคม 2561