ประชุมเชิงปฏบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดและจัดทำหลักสูตรอบรม”(3 กุมภาพันธ์ 2561)