อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research(R2R))” วันที่ 23 ม.ค. 2561