บรรยายพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

เรื่อง How data controls the world โดย รศ.ดร.ธีรณี อจรากุล เรื่อง คณิตศาสตร์ในงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.วิริชดา ปานงาม