บรรยายพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

TIS_5872

เรื่อง How data controls the world โดย รศ.ดร.ธีรณี อจรากุล

เรื่อง คณิตศาสตร์ในงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.วิริชดา ปานงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *