บรรยายแนะแนวศึกษาต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ TCAS วันที่ 20 พ.ย. 2560