กิจกรรมศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2/2560

  ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และพระราชวังพญาไท วันที่ 14 พ.ย.2017 ศึกษาดูงานนิทรรศการพระเมรุมาศ วันที่ 14 พ.ย.2017 ศึกษาดูงานหอประวัติสมเด็จพระบรมชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 พ.ย.2017