การบรรยายกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 2 พ.ย.2560