การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และนิทรรศการศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 ตุลาคม 2560