การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560