พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 ส.ต. 2017