การอบรมความรู้และฝึกทักษะ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถามศึกษา วันที่ 16 ส.ค. 2017