การประชุมครู-เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 26 ก.ค. 2017