ค่ายอุดมการณ์ ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560