อบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรของโรงเรียน โดยอาจารย์จาก The University of Otago วันที่ 20 เม.ย. 2017