อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครู สพฐ. รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 5 วันที่ 27-29 มี.ค. 2017