อบรมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23-25 มี.ค. 2017