อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครู สพฐ. รุ่นที่ 4- รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 มี.ค. 2017