อบรมความรู้ทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มีนาคม 2017