อบรมความรู้ทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มีนาคม 2017

Backdrop สพฐ-01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *