คณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 25/01/17