บรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และนายแพทย์เปรม เจริญเศรษฐศิลป์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด วันที่ 12 ม.ค. 2017