บรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และนายแพทย์เปรม เจริญเศรษฐศิลป์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด วันที่ 12 ม.ค. 2017

TIS_3966

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *