นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2559