ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันบริพัตร ณ กรมยุทธศาสตร์ทหารเรือ 59-06-29