บรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดรหัสนักวิจัย” โดย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น