ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ม.4 วันที่ 20 พ.ค. 2559