ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ม.4 วันที่ 22 พ.ค 2559