ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ม.4 วันที่ 21 พ.ค. 2559