2561 บริการวิชาการ

อบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 มีนาคม 2561

อบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ร่วมโครงการ รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 วันที่ 21-24 มีนาคม 2561

อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน วันที่ 17-18 มีนาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรศูนย์ โรงเรียนศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11 มีนาคม 2561

ประชุมเชิงปฏบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดและจัดทำหลักสูตรอบรม”(3 กุมภาพันธ์ 2561)

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561