2561 บริการวิชาการ

ประชุมเชิงปฏบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดและจัดทำหลักสูตรอบรม”(3 กุมภาพันธ์ 2561)

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561