2560 บริการวิชาการ

 

ประชุมผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการอบรมความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รุ่น 4-5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

อบรมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 23-25 มี.ค. 2017

การอบรมทางวิชาการให้กับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 12 แห่ง วันที่ 18-19 ก.พ. 2017

อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครู สพฐ. รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 5 วันที่ 27-29 มี.ค. 2017

อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครู สพฐ. รุ่นที่ 4- รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 มี.ค. 2017

อบรมความรู้ทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มีนาคม 2017