กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร MWITS วันที่ 31 มกราคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research(R2R))” วันที่ 23 ม.ค. 2561

กิจกรรม PLC หัวข้อ “พุธ TALK พุทโธ(l)” โดยสาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 16 พ.ย. 2560

อบรมการรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 8 พ.ย.2560

กิจกรรม PLC วันที่ 1 พ.ย. 2560

การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การอบรมจิตวิทยาวัยรุ่น วันที่ 17 ตุลาคม 2560

การอบรมครูและเจ้าหน้าที่ เรื่อง การสื่อสารเพื่อรับมือวลีพิฆาตและพฤติกรรมที่เป็นปัญหา วันที่ 10 ต.ค. 60

การอบรมความรู้และฝึกทักษะ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถามศึกษา วันที่ 16 ส.ค. 2017

การประชุมครู-เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 26 ก.ค. 2017

UOLC English language programme for MWITS

อบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรของโรงเรียน โดยอาจารย์จาก The University of Otago วันที่ 20 เม.ย. 2017