การประชุมร่วมฯ

การประชุมร่วม ระหว่าง คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ฯ วันที่ 22 ก.ค. 60

การประชุมร่วม ระหว่าง คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ฯ วันที่ 23 ก.ค. 59