2560 บรรยายพิเศษ

 

บรรยายพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

บรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานภาคธุรกิจ X ภาคสังคม ทีมวิทยากรจากบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด วันที่ 14 มิ.ย. 2017

บรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และนายแพทย์เปรม เจริญเศรษฐศิลป์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด วันที่ 12 ม.ค. 2017